Happy is the man, I thought, who, before dying, has the good fortune to sail the Aegean sea.
~Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek

Rhodes


Santorini


Mykonos


Navplion


Athens